Waqt ki raftar ruk gayi hoti

Waqt ki raftar ruk gayi hoti,

Sharm se aankhe jukh gayi hoti,

Agar dard janti samma parwane ka ,

To jalne se pehle bujh gayi hoti.