Just I have sent my eyes

,.—., ,.—.,
<@> <@>

This is not a msg
This is not a call

Just I have sent my eyes
Bus
Apko dekhne ka dil kar raha tha dekh liya.