Inse Seekho:

Seva=Shravan se

Mitrata=Krishan se

Maryada=Ram se

Daan=Karan se

Lakshay=Eklavya se

Ahinsa=Buddha se

Tapasya=Mahavir se