Doulat ke waste na Shorat Ke

Doulat ke waste na Shorat Ke
waste…
Hum Aaye Jahan Mein Ibadat Ke
Waste….
Duniya Ko Paane Ki Khwaish Nahin…
:
:
:

Meri Ammi Ki Dua Hi Kaafi Hai
Jannat Ke waste…!