Galtiyan Khoj ka darvaja hoti hai

Galtiyan Khoj ka darvaja hoti hai, , quote

Galtiyan Khoj ka darvaja hoti hai