Duniya gol hai aur yahan sab ke double role hai

Duniya gol hai aur yahan sab ke double role hai, , quote

Duniya gol hai aur yahan sab ke double role hai.