Thought for the happy

Thought for the happy life: Patni agar pati ko naukar samjhe to pati ko kya karna chahiye?Zyada kuchh nahi… do char ghar aur pakad Lene chahiye!