Category: Marathi Friendship

Maitrīcyā Nātyānē On̄jaḷa Mājhī Bharalēlī

मैत्रीच्या नात्याने ओंजळ माझी भरलेली… तुझ्या साथीने आयुष्याची वाट नव्याने फुललेली… रात्र होती काळोखी दु:खामध्ये बुडलेली… तुझी सावली होती संगे प्रकाश बनुनि खुललेली.. Happy Friendship Day

Maitrī Maitrīcyā Prakāśānē Kṣitījālā

मैत्री मैत्रीच्या प्रकाशाने क्षितीजाला गाठले… मिठीत तुला घेऊनि त्यास हायसे वाटले… सुर्यालाही तुझे कोवळे ऊन मनापासून भावले… भेट घेण्या मित्रा तुझी तारे सुद्धा धावले…