Vn I need friend, U R here wid me

Vn I need friend, U R here wid me.
Vn I need help, U R here wid me.
Vn I need sm1 who care, U R here wid me.
Vn I need sm1 who luv, U R here wid me.
Vn I need sm1 who spcl, U also R here wid me.
I miss U so much ..