Tag: funny-birthday-wishes-for-best-friend-in-marathi

जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते

जिथे बोलण्यासाठी ‘शब्दाची’ गरज नसते…., आनंद दाखवायला ‘हास्याची’ गरज नसते…., दु:ख दाखवायला ‘आसवांची’ गरज नसते…., न बोलताज ज्यामध्ये सारे समजते…. ति म्हणजे ‘मैत्री’