Sinha banuna janmala ale tari svataḥce rajya he

Sinha banuna janmala ale tari svataḥce rajya he, , marathi messages lovesove

सिंह बनुन जन्माला आले तरी स्वतःचे राज्य हे स्वतःच मिळवावे लागते
कारण ह्या जगात नुसत्या डरकाळीला महत्व नाही….