Pyar ♥ Toh Amar Hai Amar Hi Rahega . .

Pyar ♥ Toh Amar Hai

Amar Hi Rahega . .

Marega Toh Wo

Jisne 💏 Kiya Hai 😃 😉 😁