Pata Hai ki Mara Dil Tota Hua

Pata Hai ki Mara Dil Tota Hua Hai

Isliye Dusro Ke Dil Me Apni Khusiya Barta Hu