Chup Rahane se bada koi jawab nahin aur maaf karne se badi

Chup Rahane se bada koi jawab nahin aur maaf karne se badi, , quote

Chup Rahane se bada koi jawab nahin aur maaf karne se badi koi Saja nahin.