Tag: heart-touching-sms-in-marathi


Māṇūsa Janmālā Yētō Tēvhā Tyālā

माणूस जन्माला येतो तेव्हा त्याला नाव नसंत फक्त श्वासा असतो मरतो तेव्हा फक्त नाव श्वासा नसतो, यांच्यामधील अंतर म्हणजे ‘आयुष्य’