Āpalyāvara Jīvāpāra Prēma Karaṇāra

आपल्यावर जीवापार प्रेम करणार सुख-दु:खाच्या
क्षणी आप्ल्या मनाला जपणारं जीवनाला खरा
अर्थ समजावणारं अशी असते ती मैत्री..