Āja Salāma Ahē Tyā Vīrānnā Jyān̄cyāmuḷē

independence day msg in marathi, independence day fb status in marathi, independence day marathi status

आज सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे
आज हा दिवस पाहिला…ती आई आहे
भाग्यशाली जिच्यापोटी जन्मलेल्या वीरांमुळे
हा देश अखंड राहिला…
Happy Independence Day