Aadmi Ke Khwaishon

Aadmi Ke Khwaishon Ki Koi Intehaa Nahi
Do Gaz Zameen Bhi Chahiye, Do Gaz Kafan Ke Baad