तुम्हे तुम्हारा लहजा मुबारक

तुम्हे तुम्हारा लहजा मुबारक .. हमे हमारी शराफत मुबारक