कोन कहता हे मुसाफिर जख्मी

कोन कहता हे मुसाफिर जख्मी नही होते , रस्ते गवाह हे कम्बख्त गवाही नही देते ..!!